கர வருடம் புரட்டாதி மாதம் 22ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1432 துல்கஃதா பிறை 11
SUNDAY OCTOBER 09, 2011

Print

 
இவ்வார சிரிப்பு

 

இவ்வார சிரிப்பு

முஸ்தாக் ஹஸன்

பாத்திமா பஸ்லியா,
சீனன் கோட்டை - பேருவளை


இப்பத்திரிகை அஸோஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சிலோன் லிமிடட்
© 2011 சகல உரிமைகளும் நிறுவனத்துக்கே
உங்கள் கருத்துக்களையும், யோசனைகளையும் வரவேற்கிறோம். 

webmanager@lakehouse.lk